Aренда оборудование Ласки  в Таллинне и Тарту.

Где можно арендовать? Продукты Ласки Вы можете арендовать по всей Эстонии места аренды!

Запросить дополнительную информацию: телефон: (+372) 555 585 709, (+372 660 5159), Э-почта: tallinn@aiataht.ee

Aiatäht TALLINN esindus:

  • Esitada kaks isikut tõendavat dokumenti (st pass , ID-kaart , autojuhiload) ja tagatisraha (olenevalt renditava seadme väärtusest), mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel.
  • Rentimisel sõlmitakse rendileping, mis määrab nii rentija kui rendileandja õigused ja kohustused.
  • Rendileandjal on õigus küsida tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel. 

LAE  ALLA PDF: условия аренды (в дальнейшем RT)

1. MÕISTED
1.1. Rendileandja – Aiatäht Tallinn (Aiatäht OÜ)
1.2. Rentnik - isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu (juriidiline või füüsiline isik);
1.3. Pool - Rendileandja või Rentnik;
1.4. Leping - Poolte vahel sõlmitud Varade rendileping;
1.5. Varad - Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud Lepingus;
1.6. Lepingu lahutamatuks osaks on käesolevad renditingimused
1.7. Käesolevale lepingute kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.
1.8. Objekt - renditud Vara kasutamise aadress
2. RENTNIKU KINNITUSED
2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu kinnitab ühtlasi, et:
2.1.1. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt.
2.1.2. on renditava Varaga enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Vara on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid.
2.1.3. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Vara õigest kasutamisest, ohutusnõuetest ja hooldusest.
2.1.4. omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi Vara tehniliseks kasutamiseks.
2.1.5. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega avalikes maksehäireregistrites ja kolmandatele isikutele.
3. RENDILEPINGU TÄHTAEG. VARA ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE
3.1. Leping on tähtajaline, välja arvatud juhul kui Pooled on kokku leppinud teisiti.
3.2. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb Vara tagastamisel Rendileandja valdusesse.
3.3. Vara rendi esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päeva ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas /alates lepingu sõlmimisest/ kui ei ole teistmoodi kokkulepitud.
3.4. Vara üleandmist Rentnikule kinnitab viimase allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks RT p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.
3.5. Rentnikul on õigus Vara tagastada Rendileandjale omal äranägemisel Rendileandja tööajal.
3.5.1. Vara tagastamise korral väljastab Rendileandja tagastuslehe. Vara tagastamise päeva eest tuleb samuti tasuda renti v.a. juhul kui tagastamine toimus enne kella 09.30.
3.5.2. Rentnik nõustub, et Rendileandjal viib Vara korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi 2 tööpäeva jooksul. Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Vara kontrollimise juures.
3.6. Kui Leping on ühepoolselt ülesöeldud ja Vara ei ole 5 päeva jooksul tagastatud, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist 5.2.6. punktis toodud ulatuses.
3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse:
3.7.1. Vara kasutuskõlbmatuks muutumine,
3.7.2. Vara väärtuse tunduv (enam kui Vara heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:
3.7.3. hüvitist punktis 5.2.6. sätestatud ulatuses
3.7.4. nõuda Rentnikult Vara paranduse /asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist.
3.8. Pretensioonid vara tagastamise kohta vaadatakse läbi tagastuslehe esitamisel.
3.9. Kõik teated tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis ning Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppe alusel.
4. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTUSED
4.1. Renditasu arvestatakse 7 päeva nädalas (kui ei lepita kokku teistmoodi) ja makstakse arve alusel. Rendileandjal on õigus küsida tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel. Rasketehnika rendi päevahind sisaldab kuni 6 (kuus) mototundi, iga järgnev tund tasutakse tunnihinna alusel, 22.- (kakskümmend kaks) eur 1 tund.
4.1.1. Renditasu tasutakse vastavalt rendilepingus kokku lepitud rendipäevade arvule seadme väljastamisel, välja arvatud juhul, kui Pooled on Lepingus kokku leppinud teisiti. Arve väljastatakse rendiseadme üleandmisel kohapeal ja vastavalt soovile edastatakse Lepingul märgitud aadressile/e-posti aadressile.
4.2. Tähtaegselt tasumata renditasult on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult viivist 0,5% päevas tähtaegselt tasumata summalt. Rentnik on kohustatud hüvitama kulutused seoses tähtaegselt tasumata renditasu/kahjunõude vms sissenõudmisega.
4.3. Renditasu ei sisalda renditud Vara transpordi, monteerimise/demontaaži ning kütuse, määrdeainete jm igapäevase hooldusega seotud kulutusi. Masin väljastatakse kliendile täis kütusepaagiga ja rentniku kohustus on masin samuti tagastada täis kütuse paagiga (juhul aga kui kütusepaak ei ole tagastades täis, siis kuulub tasumisele kütuse maksumus kütusepaagi mahus seadme tagastusel).
4.4. Lepingu ülesütlemisel Rendileandja poolt kui Rentnik jätab Vara tagastamata on ta kohustatud hüvitama Vara kättesaamisega seotud kulud või väärtuse.
5. RENTNIKU ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Rentnikul on õigus:
5.1.1. kasutada Vara iseseisvalt vastavalt Lepingule.
5.2. Rentnik on kohustatud:
5.2.1. tasuma renti ning täitma muid kohustusi kooskõlas Lepinguga;
5.2.2. kasutama Vara vastavalt sihtotstarbele;
5.2.3. juhul kui renditud Varal tekib rike peab koheselt (taasesitatavas vormis) s.o. rikke avastamise päeval, nimetatud asjaolust Rendileandjale info edastama. Rentnikul ei ole õigust Vara ise remontida. Juhul kui Rentniku poolt osundatud rike osutub põhjendamatuks (näit. tulenes Rentniku oskamatusest Vara kasutada), on Rentnik kohustatud hüvitama eeltooduga põhjustatud kahju;
5.2.4. hüvitama tema valduses olnud Varale tekitatud kahju Rendileandja esimesel nõudmisel;
5.2.5. Lepingu lõppemisel tagastama Vara Rendileandjale mitte halvemas seisukorras, milles see oli Rentnikule üleandmise ajal, arvestades normaalset kulumist; kasutama Vara heaperemehelikult, tehes Vara seisundi säilimiseks omal kulul vajalikke kulutusi;
5.2.6. Vara kadumisel, kasutuskõlbmatuks muutumisel, hävinemisel vms juhul maksma Rendileandjale hüvitist summas, mis vastab analoogse uue Vara jaemüügihinnale kui Vara ei saa taastada. Taastamisel tasuma remondi kulud.
5.2.7. tagastama renditud Vara puhastatult või hüvitama puhastamiskulud.
5.2.8. Rentnikul puudub õigus anda Vara allrendile või kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
5.3. Rentnik on kohustatud viie (1) tööpäeva jooksul kirjalikult informeerima Rendileandjat Vara kasutamise Objekti muutusest.
5.4 Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva Vara säilimiseks (s.t. vältima Vara vargust, kadumist, hävinemist, jne) ning hoidma Vara heaperemehelikult.
5.4.1 Järgima korralise hoolduse graafikut ning tagama hooldeks juurdepääsu ja informeerima hoolduse vajalikkusest Rendileandjat.
6. RENDILEANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
6.1. Rendileandjal on seaduses ja Lepingus eelnevalt sätestatud lisaks õigus:
6.2. Rendileandjal on õigus Leping ühepoolselt üles öelda, nõuda Vara tagastamist ja/või tekitatud kahju hüvitamist ja/või vara kompenseerimist kui:
6.2.1. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tõttu halveneb Vara seisund ja/või tekib oht selle kadumiseks, rikkumiseks, kasutuskõlbmatuks muutumiseks.
6.2.2. Kui Rentnik jätab teatamata Vara kasutamise Objekti muutusest või on teatanud vale objekti, esitab pankrotiavalduse, on jätnud arved tasumata või muul seaduses toodud alusel.
7. VASTUTUS
7.1. Vara juhusliku hävimise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Vara valduse üleminekust Rentnikule.
7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Vara säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Vara tagastamiseni Rendileandjale.
7.3. Vara hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.
7.4. Rendileandja ei vastuta Vara purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest;
7.5. Rendileandja ei vastuta materiaalsete kahjude eest, mida renditud Vara võib põhjustada ja/või Rentnik võib kanda Vara rikke tõttu, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
8. LEPINGU LÕPPEMINE
8.1. Leping lõpeb:
8.1.2. tähtajalise Lepingu korral tähtaja saabumisel ja Vara tagastamisel Rentniku poolt;
8.1.3. renditud Vara hävimisel;
8.1.4. teistel seaduses toodud alustel.
8.2. Leping võidakse lõpetada:
8.2.1. Poolte kokkuleppel;
8.2.2. Lepingus või seaduses toodud alustel;
8.2.3. Vastavalt punkti 6.2; 6.2.1; 6.2.2; toodud alustel.
9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
9.1. Kokkuleppe mitte saavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus.
10. JUHATUSE LIIKME KÄENDUS
10.1. Kui Rentnikuks on juriidiline isik ja rendilepingu sõlmimisel esindab teda juhatuse liige, siis antud juhatuse liige KÄENDAB Rentniku poolt rendilepinguga võetud kõiki kohustusi Aiatäht OÜ ees.
10.2. Vastutuse ulatus on kuni 25000 EUR.


LASKI - верная ставка, чтобы получить работу быстро и легко!